Thực hiện kế hoạch về xây dựng nông thôn mới năm 2018, xã Thạch Văn đã chỉ đạo 4/5 thôn xây dựng cổng thôn, đây là một trong những tiểu, tiêu chí xây dựng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới kiểu mẫu, theo Quyết định số 38/2016/ QĐ-UBND, ngày 11/8/2016, của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Quy định chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.