Thực hiện Kế hoạch số: 26 /KH-UBND, ngày 02/7/2018 của UBND xã Thạch Văn về tiển khai Chỉ thị số: 17/CT-TTg, ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã Thạch Văn; Sáng ngày 17/7/2018, xã Thạch Văn tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tập huấn công tác thu thập thông tin dân cư.