Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Thạch Văn
9 tháng đầu năm 2018 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Thạch Văn, đã tiếp nhân 1.522 hồ sơ, đã giải quyết 1.521 hồ sơ đúng hạn đạt 99.8%, có 3 hồ sơ kỳ trước chuyển sang, quá hạn chưa giải quyết, một hồ sơ trong hạn đang giải quyết.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Thạch Văn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Thạch Văn, hoạt động theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông  điện tử, đã góp phần giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho người dân. Các bộ thủ tục hành chính, các quy định liên quan, phí và lệ phí đều được công khai, niêm iết rõ ràng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính. Tuy nhiên trong qua trình thực hiện một số người dân vẫn chưa trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nộp hồ sơ giao dịch, còn đưa hồ sơ nộp trực tiếp tại các cán bộ, công chức chuyên môn làm ảnh hưởng đến công việc cũng như tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Một số công dân ngày giao dịch không trực tiếp về giao dịch tại công sở, ngày nghỉ đến nhà cán bộ, công chức giải quyết  hồ sơ hành chính, gây khó khăn cho cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính nhất là theo cơ chế một cửa điện tử hiện nay. Trong thời gian tới yêu cầu người dân về giao dịch giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính với UBND xã Thạch Văn, đều trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Thạch Văn./.

Tác giả: NVT - Nguồn: UB.TV