TT


 

Tên cán bộ


 

Chức vụ

 

Điện thoại

 

Email

 1. 1.      

Đậu Xuân Đại

Bí thư Đảng ủy

0979495274

xuandaitv@gmail.com

 1. 2.           

Trần Thị Hoa

PBT Đảng ủy

0974822138

tranmaihoatv@gmail.com

 1. 3.             

Dương Văn Tú

PCT. HĐND

0989417961

 

 1. 4.             

Dương Văn Thái

CT. UBND xã

0916496665

thaithachvan@gmail.com

 1. 5.           

Nguyễn Văn Bằng

PCT. UBND xã

0918317775

nguyenbangubtv@gmail.com

 1. 6.           

Nguyễn Đình Canh

Trưởng Công an

01636904228

 

 1. 7.   

Lê Thị Vân

Văn phòng – TK

0911339855

chipcun2012@gmail.com

 1. 8.            

Phan Thị Lương

Văn phòng – TK

0976983834

luongkttv@gmail.com

 1. 9.          

Nguyễn Anh Hào

Tài chính- Kế toán

0987550977

nguyenanhhaoth@gamil.com

 1. 10.        

Hồ Thị Hà

Tài chính- Kế toán

0915826268

haho2011@gmail.com

 1. 11.         

Phan Văn Anh

Tư pháp – Hộ tịch

0973055539

anhtuphapthachvan@gmail.com

 1. 12.           

Nguyễn Quang Thoại

Địa chính TNMT

0914258165

quangthoaidc.th@gmail.com

 1. 13.         

Hồ Thị Hiền

Văn hóa chính sách

0977144827

hohienldtbxhthachvan@gmail.com

 1. 14.      

Nguyễn Văn Tiến

Văn hóa thông tin

0984539980

nvtien.tv@gmail.com

 1. 15.  

Nguyễn Kim Mạnh

CT.UBMTTQ

0975273389

manhmattran@gmail.com

 1. 16.   

Bùi Văn Ánh

BT. ĐTNCSHCM

0978079483

buianhtv@gmail.com

 1. 17.    

Bùi Thị Thúy Huyền

CT. HLHPN

0982979082

huyenpntv@gmail.com

 1. 18.       

Trần Hoài Phương

ĐC NN-NTM

0968124285

phuongnonghoc@gmail.com

 1. 19.

Lê Thành Dung

CT. Hội Nông dân

0943144792

tunghahnd@gmail.com

 1. 20.

Dương Thanh Quang

CT. Hội CCB

0983817845

 

 1. 21.         

Nguyễn Khắc Tâm

CHT Quân sự

0984170993

tamquansuthachvan@gmail.com